English Tamil Sentences

Find us on Facebook

Follow us on Google Plus

 • Last Update:
 • 16 June, 2016.

  English Tamil Sentences - Sentences for மேல் சட்டை

  SOME RELATED SENTENCES FOR மேல் சட்டை

  English SentencesTamil Meaning
  A nice book is on the table ஒரு நல்ல புத்தகம் மேசை மேல் உள்ளது
  An airplane comes over the hills ஓர் ஆகாய விமானம் மலைகளின் மேல் வருகிறது
  Are you prepared to withdraw your charges against me? நீங்கள் என் மேல் ஏற்படுத்தப்பட்ட குற்ற சாட்டுகளை திருப்பிப் பெற ஆயத்தமாயிருக்கின்றீர்களா?
  Be careful hereafter இனிமேல் கவனமாக இரு
  Can I have your shirt? நான் உங்களுடைய சட்டையை வைத்துக்கொள்ள முடியுமா?
  Can I rely on him? நான் அவன் மேல் முழு நம்பிக்கை வைக்கலாமா?
  Can you climb that distance tree தூரத்திலிருக்கும் அந்த மரத்தின்மேல் நீ ஏறுவாயா?
  Clouds are found over the mountain மலையின் மேல் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன
  Did you buy the shirt? நீங்கள் சட்டை வாங்கினீர்களா?
  Do not call him hereafter இனிமேல் அவனை அழைக்காதே
  Do not ignore அசட்டை செய்யாதே / புறக்கணிக்காதே
  Do not nag at me for everything அனைத்திற்கும் என் மேல் குற்றம் கண்டுபிடிக்காதே
  Excellent shirt. It suits you well மிகவும் அருமையான சட்டை. இது உனக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது
  First must climb the hill முதலில் குன்றின் மேல் ஏறவேண்டும்
  He bought a trousers அவன் ஒரு கால் சட்டை வாங்கினான்
  He gets angry with me அவன் என் மேல் கோபமாக இருக்கிறான்
  He has confidence in your ability உங்களுடைய திறமையின் மேல் அவர் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்
  He has great concern for me அவருக்கு என்மேல் நிரம்ப கரிசனை உண்டு
  He has great faith in me அவருக்கு என்மேல் மிகுந்த நம்பிக்கை (விசுவாசம்) உண்டு
  He turns even his errors to account அவன் குற்றங்கள் அவன் மேல் சுமரும்
  Hereafter I won’t make mistakes like this இனிமேல் நான் இந்த மாதிரி தவறுகள் செய்ய மாட்டேன்
  His head is above the water level அவனுடைய தலை நீர்மட்டத்திற்கு மேல் இருக்கிறது
  Hurry up, I cannot be here for more than five minutes சீக்கிரம், என்னால் ஐந்து நிமிடத்திக்கு மேல் இங்கே இருக்க முடியாது
  I am looking for a sweater நான் ஒரு கம்பளி சட்டையைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்
  I am not in a mood to stay here any longer இதற்கு மேல் இங்கு நிற்க எனக்கு மனநிலை இல்லை
  I am worried about my health எனக்கு என் ஆரோக்கியத்தின் மேல் கவலையாக உள்ளது
  I buy a trouser நான் ஒரு காற்சட்டை வாங்குகிறேன்
  I choose a nice shirt நான் ஒரு அழகான சட்டையை தேர்வு செய்கிறேன்
  I deny all charges levelled against me என் மேல் நிரப்பபட்ட அனைத்து குற்றங்களையும் நான் மறுக்கிறேன்
  I had worn pants and shirts நான் கால்சட்டையும், கைசட்டையும் அணிந்து இருந்தேன்
  I have no shirt to put on நான் உடுத்துவதற்கு சட்டை இல்லை
  I saw a pen on the table நான் மேஜையின் மேல் ஒரு எழுதுகோலை பார்த்தேன்
  I told you my opinion. The rest, you can decide என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லி விட்டேன். இனிமேல் நீ மற்றவற்றை முடிவு செய்
  I tried to climb on the tree நான் மரத்தின் மேல் ஏற முயற்சி செய்தேன்
  I was wearing a full sleeves shirt நான் ஒரு முழுக்கை சட்டையை உடுத்திக்கொண்டிருந்தேன்
  I will be free after 6 O’ clock நான் ஆறு மணிக்கு மேல் ஓய்வாக இருப்பேன்
  If you loosen your grip on the branch you will fall down நீ மரக்கிளையின் மேல் வைத்திருக்கிற இறுகிய பிடியை தளர்த்தினால் நீ கீழே விழுந்துவிடிவாய்
  In some parts of Africa people ride on oxen just as we ride on horses ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் நாம் குதிரை சவாரி செய்வது போல் மக்கள் எருதுகளின் மேல் சவாரி செய்கிறார்கள்
  It had jumped upon the wall அது சுவற்றின் மேல் குதித்து இருந்தது
  It leaps upon its prey and catches it அது தன் ஆகாரமான ஜந்துவின் மேல் பாய்ந்து அதைப் பிடித்துக் கொள்ளும்
  It lies keeping its nose and the top of its head above the surface of the water அதனுடைய மூக்கையும் தலையின் மேல் பாகத்தையும் தண்ணீருக்குமேல் வைத்துக்கொண்டு அது படுத்துக் கொண்டிருக்கும்
  It will dash you and crush you to death அது உன்மேல் மோதி உன்னை நசுக்கிக் கொன்று விடும்
  Keep an eye on it அதன் மேல் ஒரு கண் வைத்திருங்கள்
  Let is sit on the sand and watch the surfy end of each wave மணலின் மேல் உட்கார்ந்து அலையின் கடைசி பகுதியான வெள்ளை நுரையை கண்டுகளிப்போம்
  My pocket is empty என் சட்டைப்பை காலியாக உள்ளது
  Pain in the upper limb மேல் மூட்டு வலி
  Parrots live for more than eighty years கிளிகள் என்பது வருடங்களுக்கு மேல் உயிர் வாழுகின்றன
  Please give it. You have signed over leaf? Here is the token தயவு செய்து அதை என்னிடம் கொடு. காசோலையின் மேல் கையொப்பம் போட்டிருக்கின்றாயா? இதோ அடையாள உலோகம்
  Put it down on the table இதை மேசையின் மேல் வை
  Remove your shirt உன் சட்டையை கழற்று
  See it is on the table மேஜை மேல் இருக்கிறது பார்
  She has faith in god அவள் கடவுளின் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாள்
  She trapped me in a false case அவள் என் மேல் பொய்யான குற்றச்சாட்டை போட்டிருக்கிறாள்
  Shirt is in the almirah சட்டை அலமாரியில் இருக்கிறது
  Sprinkle water over the flowers புஷ்பங்களின் மேல் தண்ணீரைத் தெளி
  Swear by god கடவுள் மேல் ஆணை
  Take out anything you have in your pocket உன் சட்டைப் பையில் ஏதேனும் இருந்தால் வெளியே எடு
  The bird flies over my head பறவை என் தலைக்கு மேல் பறக்கிறது
  The book is on the table புத்தகம் மேஜை மேல் உள்ளது
  The boy bought some trousers சிறுவன் சில கால்சட்டையை வாங்கினான்


  comments powered by Disqus